Címlap Kapcsolat Szabályzatok Lakóotthon A Benjámin Lakóotthon házirendje

A Benjámin Lakóotthon házirendje

E-mail Nyomtatás PDF
A Házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valamennyien nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egy-formán iránymutató, megköveteli a közösségi lét szabályainak megtartását, az intézeti vagyon vé-delmét, az ellátást igénybe vevők és a munkatársak egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ebben a szellemben kötelesek végezni. I. Napirend
A lakóotthon életét rendszeres napi és heti rend szabályozza. Ez hozzájárul a valóságszerű élethely-zetek kialakulásához. A napi ritmust az egyén személyes szükségleteinek ritmusa kell, hogy meghatározza, ezért az itt leírt napirend tájékoztató jellegű.
Az ellátást igénybe vevők igényének megfelelő rugalmasság kialakítása szükséges.
  6.00 -    6.30  Ébredés, az ágyak, szobák rendbetétele, egyéni ütemben és a szokásoknak megfele-lően. 
  6.30 -    7.00   Öltözés tisztálkodás
  7.00 -    7.45   Reggeli előkészület
  7.45 -    8.30   Reggeli (+ asztalbontás)
  9.00 -   12.00  Egyéni fejlesztés: életvitel, munkára felkészítés
12.00 -   12.30  Hazaérkezés
12.30 -   13.00  Ebéd előkészület 
13.00 -   14.00  Közös ima, ebéd
14.00 -   14.30   Ügyeletesek konyharend
                         Többieknek pihenő
14.30 -   17.30   Munka/fejlesztő terápiás foglalkozások
17.30 -   18.30   Előkészület + vacsora
18.30 -   19.00   Közös együttlét, imádság
19.00 -   20.00   Fürdés
20.00 -   22.00   TV, szabad foglalkozás
22.00                Alvás

II. Lakók együttélési szabályai
1. A lakók nyugalmának, kiegyensúlyozott életvitelének biztosítása minden lakó és dolgozó együt-tes kötelessége. Az otthon minden lakójának joga van az intim szférára, a visszavonulás lehetőségét biztosítja a saját szoba és annak egyéni berendezése. Ennek a határa ott ér véget, ahol az a többi la-kót zavarja,ill. a munkatársakat veszélyezteti. A lakóotthonban nem tartható olyan személy, aki saját magára, környezetére, lakótársaira veszélyt jelent.
2. A lakószobába az ott élő engedélye nélkül nem lehet, a lakó távollétében csak a lakóotthonvezető engedélyével lehet bemenni.
3. Egymás iránti kölcsönös megbecsülésre, egymás segítésére kell nevelni a lakókat, hogy állapotuk-hoz mérten az emberi együttélés szabályai szerint éljenek a lakóotthon közösségében.
4. Az otthon rendjének, tisztaságának megőrzése minden lakó és dolgozó együttes kötelessége. Szo-báik és a lakóotthon takarításáról a lakók a munkatársak segítségével gondoskodnak.
5. A lakónak joga van az otthon tulajdonát képező szórakoztató és sporteszközök, valamint a ház-tartási gépek használatára. Ezeket az eszközöket munkatársi felügyelet mellett használhatják.

III. A lakóotthonból való eltávozás és visszatérés rendje
1. Ha a lakó el szeretne menni, szólnia kell az ott levő munkatársnak.
2. A jelenlevő munkatárs a lehetséges keretek között elkíséri, vagy egyéb módon gondoskodik a la-kó felügyeletéről.
a) Az eltávozás és a visszatérés időpontját az átadó naplóba rögzíteni kell
3. A lakók/gondnokuk/hozzátartozójuk kérésére, azok beleegyezésével az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye alapján hosszabb időre szabadságot vehetnek igénybe, az erre az időszakra fize-tendő térítési díj:
- 2 hónapot meg nem haladó távollét – a hétvégi távollét kivételével -  esetén a személyi térítési díj 20%-a
- két hónapot meghaladó távolléte idejére
a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-a
b) egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-a

IV. Lakók egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal kapcsolatos magatartás szabályai
1. A lakók egymás között nem adhatnak, vehetnek, pénzt egymásnak nem kölcsönözhetnek, ameny-nyiben ezt megszegik, a lakóotthon kárukért felelősséget nem vállal, ebből eredő panaszuk nem or-vosolható.
2. A lakók a munkatársaktól, a munkatársak pedig a lakóktól semmit sem vásárolhatnak, pénzt köl-csön nem adhatnak, nem kérhetnek.
3. Az otthon lakói és hozzátartozói a munkatársaknak pénzt, értéket, ajándékot nem adhatnak, a munkatársak pedig nem fogadhatnak el.
4. A lakók és hozzátartozóik rendszeres személyes találkozása kiemelt fontosságú esemény, melyet a lakóotthon igyekszik elősegíteni. A lakóknak otthonba kerülése nem jelenti, hogy a szülőkkel, hozzátartozókkal, korábbi környezettel való kapcsolatai megszűnnek, sokkal inkább a korábbi kap-csolatok mellé újabbak alakulnak ki. A korábbi kapcsolataik fenntartását szolgálják a szülőknek, ismerősöknek lakóotthonban tett látogatásai, a közös ünnepek, és a lakóknak a szülői házban tett látogatásai. A hozzátartozók nagyon fontos kapcsolatot jelentenek a lakók számára. A hozzátarto-zóknak joguk van az információra és arra, hogy elmondhassák véleményüket, közös programokban vegyenek részt. A hozzátartozók a lakóotthon napi ügyeibe való döntések meghozatalában nem vesznek részt, mert hozzátartozójuk felnőtté válásának és leválásának ez is szükséges feltétele.
5. A lakóotthon lakói bármikor fogadhatnak látogatókat, igyekezve a fejlesztésre és a munkára szánt időt nem megzavarni.
6. Látogatás tényét, idejét az átadónaplóba szükséges rögzíteni.
7. Az együttlétre jó lehetőséget biztosít a lakó saját szobája, a közös együttlétre a közösségi helysé-gek.
8. A lakó egészségi állapotáról felvilágosítást csak a lakóotthon vezető adhat.
9. A lakó betegsége/kórházba kerülése/ esetén a szolgálatban levő munkatárs köteles gondoskodni a hozzátartozó értesítéséről.
10. A hozzátartozó, látogató gyógyszert nem adhat a lakóknak.
11. A lakóotthon egész területén tilos a dohányzás, nyílt láng használata. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
12. A lakóotthon berendezési, felszerelési tárgyaira minden lakónak vigyáznia kell, szándékos rongálás, eltulajdonítás esetén a lakó – állapotától függően– kártérítési kötelezettséggel tartozik.
13. A lakószobákban ételt tárolni és étkezni nem tanácsos. Ettől eltérni csak indokolt esetben (pl. betegség) lehet.
   
V. A lakóotthonba bevihető használati tárgyak köre
1. A lakószobák egyéni ízlés szerint saját bútorral berendezhetők, díszíthetők
2. Behozható még személyes alsó, felső ruházat, egyéb textília, (lakószobák díszítését szolgáló falvé-dő, díszpárna stb.)
3. Személyes ruházat és egyéb textíliák, tárgyak behozatalánál tekintettel kell lenni az együttlakókra, az otthon szobáinak méreteire, az elhelyezési lehetőségekre. Ezért szükséges azt a lakóotthon veze-tőjével egyeztetni. Ha valamely tárgy elhelyezése más személynek hátrányt jelent, gondoskodni kell annak eltávolításáról.
4. A behozott tárgyakról személyi leltárt kell készíteni oly módon, hogy az egyértelműen beazonosít-ható legyen. Ezeknek a tárgyaknak a javítási költsége a tulajdonost terhelik. A leltár 1 példányát a lakóotthonvezető őrzi, egy példány a lakónál van.
5. A lakó és a gondnok kötelessége, hogy a fenti tárgyak körében bekövetkező változásról a lakóott-hon munkatársát értesítse, aki a változást a leltáríven az időpont megjelölésével jegyzi, amit a lakó vagy hozzátartozója (gondnoka) kézjegyével lát el.


VI. Értékkezelés, vagyonmegőrzés
1. A lakóotthonban megőrzésre nemesfémet, ékszert nem veszünk át. Amennyiben lakóink részére hozzátartozóik, vagy gondnokuk ékszert vagy nemesfémet hoz be és azokat a lakó személyes hasz-nálatába adják, azok meglétéért felelősséget vállalni nem tudunk.
2. A lakók készpénz vagyonáról a lakóotthon vezető névre szólóan naprakészen analitikát vezet.
3. A lakóotthon vezető az általa kezelt gondozotti költőpénz felhasználásáról a lakónak vagy gond-nokának kérésére részletes felvilágosítást ad, a pénzkezelési bizonylatolás rendszerébe betekintést biztosít.

VII. Ruházattal, textíliával való ellátás, valamint ruházat és textília tisztításának rendje

1. A lakó jogosult saját tulajdonát képező ruhák és textíliák, lábbelik és sportruhák viseletére.
2. A ruházat tisztántartásáról, javításáról, a lakó, a lakóotthon munkatársainak segítségével gondos-kodik. Ezen költségek a lakóotthont terhelik
3. A finomabb, különleges kezelést igénylő felsőruházat vegytisztítóban tisztítandó, ezen szolgálta-tás költségei a lakót terhelik.
4. A lakók tisztálkodási szerekkel  való ellátását a lakóotthon biztosítja.

VIII. Panaszügyek
1. A lakóotthoni ellátásra jogosult lakó/hozzátartozó/ gondnoka valamint a jogosult jogait és érdeke-it képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet a lakóotthon vezetőjénél, az Érdekvédelmi Fórum-nál, az ellátottjogi képviselőnél, az intézményi jogviszony megsértése, különösen a lakó vagy dolgo-zó
- Személyiségi jogainak
- Kapcsolattartásának sérelme, továbbá,
- Az otthonban dolgozó szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségének megszegése, va-lamint az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
2. A lakóotthon munkatársai a lakók vagy hozzátartozóik /gondnok/ részéről történő személyiségi jogaikat sértő vagy rágalmazó magatartás észlelése esetén jogosultak a lakóotthon vezetőhöz fordul-ni, azt követően a fenntartótól segítségét kérni, illetve az ellátottjogi képviselőt értesíteni.
3. A lakóotthon vezető a szóbeli panaszt írásba foglalja és úgy azt, mint az írásban benyújtott pa-naszt kivizsgálja és a vizsgálat eredményét tizenöt napon belül a panasztevővel írásban közli. Nem szükséges írásba foglalni a szóban elhangzott panaszt, ha azt a lakóotthon vezető azonnal kivizsgálja és a vizsgálat eredményétől függő döntést a panaszos elfogadja.
4. Ha ez a fentebb írtak szerint nem történik meg, vagy a sérelem orvoslására a panaszos nem ért egyet, felülvizsgálatot kezdeményezhet a fenntartónál, illetve az ellátottjogi képviselőnél.

IX. Orvosi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás
A gyógyszert zárt szekrényben tároljuk. A lakóotthon gondoskodik az egészségügyi doboz foltölté-séről.
1. A lakó köteles beköltözését követően a háziorvosnál bejelentkezni.
2. Az orvosi előírásoknak megfelelően a lakóotthon saját költségén gondoskodik a lakók állandó gyógyszereinek beszerzéséről. Az eseti gyógyszerek költségei a lakókat terhelik.
3. A lakóotthon megszervezi  a különböző szűrő vizsgálatok lebonyolítását, esetenkénti fogászati szűrést, szükség szerinti szakvizsgálatokat.
4. A 6 nap alatti szabadságok esetében a szabadság időtartamára a lakóotthon ellátja gyógyszerrel az eltávozó lakót.
5. A 6 napot meghaladó, hosszabb szabadság esetén a közgyógyellátási igazolványt a TB kártyával együtt a szabadságra vivő hozzátartozó részére kiadja, az orvosi ellátás, és gyógyszer beszerzés ér-dekében.

X. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok
1. Az ellátást igénybevevők  jogosultak mentális és egészségi állapotukat figyelembe véve vallásukat gyakorolni, templomba járni, egyházi rendezvényeken, illetve a lakóotthon imaóráin  részt venni.
2. Az ellátást igénybe vevőt vallási meggyőződése miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

  
XI. Az intézmény alapfeladatainak körébe nem tartozó, azt meghaladó szolgáltatás

1. Az ellátást igénybe vevők részére szervezett nyaralás, kirándulás, szórakoztató rendezvényeken való részvétel /cirkuszlátogatás, színház, fürdőzés/.
2. Egyéni vagy csoportos, személyre szabott terápiás lehetőségek /lovaglás, úszás/
3. Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások térítési díjáról a lakóotthon ve-zető dönt.
   
XII. Az intézményi jogviszony megszűnik
1. Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével.
2. A jogosult halálával.
3. A szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával.
4. Rendes felmondással: legfeljebb egy hónap felmondási idő kikötésével, a felek írásbeli nyilatkozatával. A rendes felmondással mindkét fél egyaránt élhet.
5. A próbaidő alatt a szolgáltatási jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal, írásbeli jognyilatkozattal, indoklás nélkül, egyoldalúan jogosult megszüntetni.
6. A határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.
7. Intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, ill. törvényes képviselője kezdeményezheti. E kezdeményezés alapján a lakóotthon vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
8. A lakóotthon vezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha
a) az ellátott állapotában olyan változás áll be, mely nem teszi lehetővé a közösségben való életvitel-szerű tartózkodást.
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) a lakóotthoni elhelyezése nem indokolt.
A lakóotthon vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, ill.törvényes képviselőjét, aki a  megszüntetéstől számított nyolc napon belül a lakóotthon fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, ill. a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
9. A lakóotthonban a próbaidő 6 hónap. A próbaidő alatt az intézményi jogviszony azonnal bármely fél részéről megszüntethető. A 10. pont figyelembevételével.
10. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a lakóotthon vezetője értesíti a jogosultat, ill. tör-vényes képviselőjét
a) A személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határ-idejéről, rendjéről és feltételeiről;
b) Az esedékes, ill. hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről;
c) Az intézménnyel, ill. a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

XIII. Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályai

1. Az érdekképviseleti fórum tagjai
a) 2 fő választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
b) 1 fő választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül
c) 1 fő választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében
d) 1 fő kijelölés alapján, a Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériumának képviseletében.

2. A választás lebonyolítása
Az érdekképviseleti fórum tagjainak választásáról a lakóotthon vezetője gondoskodik. Az érintett közösségek tagjait a választási gyűlés előtt 8 nappal írásban és szóban értesíti. A választási gyűlés határozatképes, amennyiben a jogosultaknak több, mint fele megjelenik. A képviselők választása nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik, kivéve, ha a szavazásra jogosultak közül bárki titkos szavazást kér. A fórum tagjainak mandátuma 6 évre szól.
A fórum megválasztott tagjai saját maguk közül megválasztják az Érdekképviseleti fórum elnökét.
Az elnök mandátuma 3 évre szól.
Az érdekképviseleti fórum tagsága megszűnik: a határozott idő lejártával, az ellátott intézményi jogviszonyának megszűnésével, dolgozó esetében az intézményi munkaviszony megszűnésével, lemondással, elhalálozással. A tagság megszűnéséről a fenntartó képviselőjét tájékoztatni kell, aki 30 napon belül gondoskodik az új tag választásának lebonyolításáról.
A választó gyűlésről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséről az intézményvezető gondoskodik, és másolatát a fenntartónak megküldi.

3. Az érdekképviseleti fórum működésének rendje
Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A fórumot az elnök hívja össze. Az ülés határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van, döntéseit egyszerű több-séggel hozza. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnök és a fórum egy tagja aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyv egy másolati példányát az elnök a fenntartónak megküldi. Amennyiben a fenntartó megállapítja, hogy a fórum nem látja el feladatát, úgy a fórumot feloszlatja és 30 napon belül új választás megtartását rendeli el.

4.  Az érdekképviseleti fórum feladatai
a) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat,
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
c) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban,
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.


XIV. Egyéb rendelkezések
1. A lakóotthon munkatársa köteles tevékenységét a lakók és munkatársai személyhez fűződő jogai-nak és érdekeinek figyelembevételével végezni.
2. A lakóotthon munkatársát a lakó és hozzátartozói egészségi állapotával, családi, vagyoni vagy egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adatokat illetően titoktartási kötelezettség terheli.
4. A  lakóotthon területén idegenek (pl. munkatársak hozzátartozói) csak a lakóotthon vezető enge-délyével tartózkodhatnak.

Jóváhagyva a Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériumának 48/2008 sz. határozatával.

 

Főmenü